>>>UMOWA I REGULAMIN >>

data zawarcia - proszę wpisac powyżej datę oraz miejsce wypełniania umowy
imie i nazwisko oraz numer dowodu osoby zawierającej umowę - strona umowy
imie i nazwisko -osoby uczestniczącej
adres uczestnika
adres mailowy do kontaktu bezpośredniego
Usługobiorca zleca, a Usługodawca podejmuje się wykonania następującej usługi: organizacja i prowadzenie Kursu rysunku, malarstwa, kursu komputerowego : wg zgłoszenia online Usługobiorcy: wg zgłoszenia online (imię i nazwisko uczestnika/dziecka) - w terminie od 11 września 2021 do 28 maja 2022. r. - w wymiarze czasowym zajęć wg zgłoszenia online – tyle razy w tygodniu ile wybrano wg zgłoszenia online z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć szkolnych. Tryb podstawowy obejmuje 36 spotkań w ciągu roku szkolnego od dnia 11 września 2021.
zajęcia będa odbywały się w Wrocławiu przy ul.Dicksteina 2 w godzinach ustalonych w zgłoszeniu online. Przebywanie poza godzinami zajęć w budynku jest niewskazane. Miejsce może ulec zmianie zgodnie z ustaleniami podczas prowadzenia kursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany.
Usługodawca zobowiązuje się do: 1. terminowego i prawidłowego przeprowadzania zajęć według opracowanego planu pracy; 2. sprawdzania obecności uczestnika na zajęciach; 3. utrzymywania kontaktu niezbędnego do realizacji warunków niniejszej umowy z Usługobiorcą na podstawie wskazanych w niniejszej umowie danych kontaktowych, na co Usługobiorca wyraża zgodę. 4.Przestrzegania regulaminu pracowni.
1.Z tytułu świadczonych usług Usługobiorca zobowiązuje się uiścić stałą ratę miesięczną lub trymestralną opłatę wg zgłoszenia online w wysokości: zgodnie z cennikiem usług po odjęciu ewentualnych rabatów lub zniżek , którą Usługobiorca zobowiązuje się uiścić zgodnie z terminami wskazanymi w regulaminie zgodnie z wybraną szkołą . 2. W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Usługobiorcę należności wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Usługodawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie oraz skreślenie z listy zajęć zgodnie z regulaminem. 3.W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuje strony 30 dniowy okres wypowiedzenia poprzez formę pisemną :sms, mail lub pismo 4.W przypadku wprowadzenia lockdownu pracownia zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć online. 5. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach opłata nie ulega zmianie, zajęcia można odrabiać w grupach dostosowanych wiekowo, 6.PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I ZASAD PRACOWNI.
oplaty naliczane są po 4 lub po 12 zajęciach (trymestr) wykonanych przez pracownię. Opłaty są niezależne od tego czy uczestnik był na zajęciach czy je opuścił. Wszystkie zajęcia można odrabiać w grupach równoległych po wczesnijeszym ustaleniu terminu. Czas na odrabianie zajęć wynosi -koniec danego trymestru. Opłata naliczana jest czy uczestnik był na zajęciach czy nie. OPŁATA OBEJMUJE MIEJSCE W PRACOWNI. Opłaty można wnosić : gotówką, przelewem ,kartą.
Zasady organizacji zajęć oraz przyjmowania uczniów określa Regulamin prowadzonych przez RYSOWNIA, dostępny na stronie internetowej www.rysownia.com.pl Brak przestrzegania regulaminu może stanowic podstawę do zablokowania miejsca lub wypowiedzenia umowy przez pracownię.